top of page
מסגרת לבית.png

הכל מתחיל בבית

אנו מכירים דרכים רבות לקחת ספר שמצאנו בו עניין ולאהוב אותו. אפשר לשלוח יד ולשלוף את הספר מהמדף, ואז לעלעל בו באופנים שונים: על פי השיטה של קריאה סדורה מהשיר הראשון ועד לאחרון, או על פי הדפדוף המקרי של פתיחה בעמוד אקראי וקריאת השירים לפנים או לאחור. הקריאה באתר הנוכחי דומה ליד המקרה, אלא שתהיה זו סקרנותנו שתכתיב את משעולי הקריאה, את האמנות שניחשף לה ואת הסרטונים שיתקשרו באופן חופשי. לשיטוט באתר.

זוהי אם כן כוונת האתר הזה, לקחת את הקורא לרחובות הצדדיים, להתקשרויות האסוציאטיביות בין השירים, לחופש התנועה שמתאפשר כשהולכים לאיבוד ומתגלים המחזות והרעיונות היפים ביותר.

זוהי הזמנה לשיטוט, שמתבצע כמו ההליכה בנוף חדש, או בעיר חדשה. שירים רבים יציעו הזמנה בהיפרטקסט לשירים אחרים, כלומר לחצרות נסתרות מעין, או לתאי שטח מפתיעים. אפשר ללכת בכיוון אחד ולשנות כיוון, או לחזור כל הדרך חזרה לנקודת ההתחלה המוכרת והבטוחה.

bottom of page